Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen For Conference B.V. en consumenten en tussen For Conference B.V. en ondernemers, welke in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Artikel 2 – Totstandkoming

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de klant.

(2) Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. For Conference B.V. is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode.

U kunt ook telefonisch of per fax een bestelling plaatsen.

(3) Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt For Conference B.V.  per email de ontvangst van de aanvaarding. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst.

(4) Indien de bestelling telefonisch is geplaatst, wordt uw aanvaarding direct bevestigd. Indien dit niet gebeurt, is er geen sprake van een overeenkomst. Indien de bestelling per fax is geplaatst, bevestigd For Conference B.V. de ontvangst per fax.

(5) Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de For Conference B.V. binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. De gearchiveerde overeenkomst kunnen wij u ook toesturen.Als geregistreerde klant kunt u de gegevens ook raadplegen via de klanten login in uw eigen account ( Mijn Account).

De algemene voorwaarden kunnen wij u toesturen, maar u kunt de voorwaarden ook ten alle tijden raadplegen op onze website

Artikel 4 – Correctie verwijzing

U kunt uw ingevulde gegevens ten alle tijden voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van een correctie toets of de back toets in uw browser. Wij informeren u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

U heeft indien u consument bent, nadat u het product heeft ontvangen een bedenktermijn van zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens u in ontvangst is genomen. U kunt gebruik maken van dit recht door het product binnen deze termijn aan ons te retourneren, dan wel binnen deze termijn ons op de hoogte te stellen van het feit dat u afziet van de koop en het product vervolgens zo snel mogelijk terug te sturen.

Indien wij gebruik maken van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stellen wij u daarvan apart op de hoogte. Voor zakelijke kopers/ondernemers geldt geen herroepingsrecht.

U kunt de producten terug sturen naar of ons via de volgende gegevens op de hoogte stellen:

For Conference B.V.
W. Dreesweg 6A, 1314 VB, Almere, Nederland
036-7670290
info@vergadertelefoons.com

Artikel 6 – Rechten en Plichten

U heeft als consument een bedenktermijn van zeven werkdagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Daarnaast verwachten wij een ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. Op onze website vindt u onze contactgegevens.

Voor zakelijke kopers geldt er geen herroepingsrecht.

Wij zullen na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terug betalen.

Artikel 7 – Kosten retourzending

Indien u als consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de klant geleverde of nog te leveren goederen.

Artikel 9 – Garantie en conformiteit

Wanneer u als consument een product bij ons koopt, heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Indien wij een bepaalde periode zelf garantie aanbieden, zullen wij tijdens deze periode zorgen voor kosteloos herstel en /of vervanging. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke rechten, zoals hierboven beschreven.

Op sommige van onze producten geeft de fabrikant ook garantie. Deze garantie geldt uiteraard ook onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven.